Nytt matematikklæreverk

Publisert: 2020-11-25 14:21:18
Kategori: Matematikk

Matematikk 5-7

Læreverket er laget for fagfornyelsen med tanke på dybdelæring. Hundrevis av interaktive oppgaver skal være med på å styrke elevenes matematiske forståelse. Vi har strukturert læreverket etter kjerneelementer og kompetansemål, slik at det skal være lettvint for lærere å planlegge undervisningen. I tillegg er kapitlene merket, slik at når du søker etter et tema eller mål vil du få opp kapitler med det innholdet, til stor hjelp enten du skal lage samlinger eller oppgaver inne på min.Kunnskap.

I matematikk 5 møter elevene brøk for første gang og er derfor satt hovedfokus på her. I matematikk 6 er det lagt vekt på desimaltall og geometri. I matematikk 7 skal elevene øke sin forståelse av sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosent. Videre får de her kjennskap til algebra og statistikk.

 

  

Tenke matematikk

Dybdelæring eller forståelse av terskelbegreper står sentralt hos utviklerne av læreverket.

- Vi setter likhetstegn mellom det å ha dybdelæring og terskelforståelse, da dette egentlig er overlappende begreper. Terskelbegrep er kunnskap elevene må ha for å komme videre innenfor et matematisk tema eller bruke temaet til å regne med. Det er begreper som ligger i bunnen for all forståelse. (Ann-Beth Ødegaard forfatter).

Å gi elevene mulighet til å utvikle en god begrepsforståelse er en viktig del av matematikkundervisningen. For visse begreper innebærer dette en ekstra utfordring. -

- En del terskelbegrep kan elevene oppfatte som krevende å lære. Når de har tilegnet seg kunnskaper om disse begrepene, økes forståelsen og de får nye muligheter til å lære mer matematikk forklarer Ødegaard.

I matematikk 5-7 er det god progresjon på oppgavene som består av filmer, illustrasjoner, regnefortellinger og tekstbokser der elevene selv må gjøre egne vurderinger. Flere av oppgavene er samarbeidsoppgaver slik at elevene vil lære i samspill med hverandre og i større grad sitte igjen med en kompetanse som gjør dem til aktive og reflekterte deltagere i hverdagslivet.

Overgangsfaser mellom terskelbegreper

- For å hjelpe elevene over en terskel har vi oppgaver som utfordrer og utdyper forståelsen av hva f.eks. en brøk er. Elevene vil ha vanskeligheter med å komme over terskelen, hvis brøken alltid forbindes med pizza eller kake. Vi bruker ulike modeller og har et høyt fokus på at brøker er en del av det hele, og ikke bare en del av en pizza. 

I matematikk er det mange vanskelige begreper som skal forstås. For elevene kan det være krevende å komme over terskelen fra en enklere og mer umoden førforståelse. Ny forståelse kan endre elvenes syn på et matematisk område og dypere forståelse gir nye mentale bilder som gjør at man kan assosiere det med ny anvendelse.

Geogebra i læreverket

GeoGebra kan være et godt hjelpemiddel i det utforskende arbeidet elevene skal gjøre.

- Dette er et hjelpemiddel som lar elevene selv utforske ulike temaer, uten at de må sitte og regne alle oppgavene for hånd, sier Ann-Beth Ødegaard. Videre påpeker hun at de vil raskere kunne se sammenhenger og forstå hva som skjer og lære seg hvordan de på en enkel måte kan videreføre og bruke det disse oppgavene lærer dem.

Vi har derfor lagt inn geogebra som et hjelpeverktøy i en del av oppgavene.

- For å få full nytte av GeoGebra som program må læreren ha en viss grunnkompetanse og forstå hvilket hjelpemiddel dette er både for å studere ulike modeller (funksjoner), forenkle regneoperasjoner (CAS), utføre statistikk (regneark) og til selv å programmere og lage egne oppgaver (utforskning). Vi har laget eget opplegg for innføring av CAS, mens vi har integrert det digitale hjelpemidlet i funksjoner og regneark, sier Ødegaard.

 

Oppbygning av læreverket med oppgaver for dybdelæring

Oppgavene er bygd opp etter de ulike kompetansemålene. Vi starter med de grunnleggende begrepene der det handler om ikke bare å kunne isolere fakta og regler. Det er viktig å forstå hvorfor det matematisk er viktig å kunne knytte sammen det man kan fra før. Oppgavene prøver å knytte fakta og regler sammen, slik at man lettere kan huske og gjenbruke kunnskap i en gitt situasjon, forklarer Ødegaard.

- Våre oppgaver gir elevene mange ulike metoder og prosedyrer, slik at de har mange ulike framgangsmåter å velge fra.

Dybdelæring i matematikk handler om å ha kunnskap om ulike matematiske prosedyrer og utføre dem på en hensiktsmessig måte. Elever med god prosedyrekunnskap velger metoder og veksler etter hva som er lurt å bruke i en gitt situasjon.

Det er mange ulike oppgaver slik at de lett får automatisert begreper i arbeid med den matematiske problemstillingen.

Grunnleggende ferdigheter

Forståelse i regning bygger på grunnleggende ferdigheter fra tidligere årstrinn. I tillegg til å ha laget et nytt læreverk for mellomtrinnet har utviklerne våre også laget et læreverk hvor det er fokus på å sikre forståelse av grunnleggende ferdigheter. Oppgavene i læreverket tar for seg de fire regneartene og plassverdisystemet som er sentrale i den grunnleggende forståelsen.

Matematikk 5-7 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Forfattere: Ann-Beth Ødegaard og Elisabeth Rosnes Bade

Del innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar