Ny NorskPluss Ungdom høsten 2020

Publisert: 2019-05-29 15:58:36
Kategori: Norsk som andrespråk

Med støtte fra Utdanningsdirektoratet har vi satt i gang en omfattende revisjon av NorskPluss Ungdom i grunnleggende norsk. I en overgangsperiode fram til sommeren 2020 får abonnenter tilgang til både nye og gammel versjon. 

TILPASSET FAGFORNYELSEN: Nettressursen er nær fordoblet i omfang med mye nytt tverrfaglig innhold og fokus på sjangerpedagogikk. 

Heldigitalt læremiddel eller bok og nettressurs

Nivå 1 planlegges ferdig i løpet av høsten. Nivå 2 og 3 er fortsatt under skriving. I en overgangsperiode vil skolene få tilgang til begge versjonene.

Nettressursen vil som før bestå av tekster og dialoger med etterfølgende interaktive oppgaver, samtaleoppgaver og skriveoppgaver i tillegg til rene testkapitler. Nettresursen styrkes kraftig, og kan brukes som heldigitalt læremiddel. 

En tekstbok er planlagt som tilleggsmateriale.

FOR NETTBRETT, MOBIL OG PC: Nye NorskPluss Ungdom kan brukes på alt av enheter.

Hva er nytt på nivå 1?

Nivå 1 består av 24 kapitler – dobbelt så mange som før. Bildeordbanksidene er integrert i kapitlene. 

Mer vekt på uttaletrening

Nivå 1 starter med to hele kapitler som tar for seg uttale av vokaler og konsonanter med minimale par og orddiktater. Øvelsene fortsetter som de første to oppgavesidene i hvert kapittel.

Mer stoff og langsommere progresjon

I tillegg har nivå 1 fått langsommere progresjon ved at det er lagt inn flere oppgavetyper. Blant annet er det lagt inn oppgaver som forklarer ordklassene, og flere typer leseforståelsesoppgaver.

Animasjonsfilmer

I mange av kapitlene på nivå 1 er det lagt inn animasjonsfilmer. Vi mener at disse på en morsom måte kan bidra til større forståelse på begynnernivået. De er ment å kunne brukes både til samtale og til lytteforståelse med diktat.

Nye personer og tekster

Det er ganske store forandringer som er gjort i forhold til før. Nivå 1 har fått mye nytt stoff, og blant annet er fire nye ungdommer introdusert, to norske søstre og to syriske gutter som er naboer, og gir utgangspunkt for en del nyskrevne dialoger. Samtidig er de fire innvandrerungdommene fra den gamle versjonen beholdt.

UTVIKLET I SAMARBEID MED ERFARNE BRUKERE: Noen oppgavetyper er fjernet. Andre har kommet til, som tekstforståelsesoppgaven på bildet. Tekstene er flere og ofte lengre. 

Hva er nytt på nivå 2?

Nivå 2 består av 16 kapitler – mot 10 før. Geografikapitlene er oppdatert med de nye regionsnavnene. I tillegg har vi bl.a. fått inn et nyskrevet kapittel Puberteten, og en ny modul kalt På flyttefot.

Mer vekt på sjangre

Den store endringen i forhold til før, er at vi går mer inn på presentasjon av ulike sjangere, og arbeider med å forstå hva som kjennetegner dem. Vi gir skriverammer og modelltekster til ulike skriveoppgaver. Sjangrene på nivå 2 er instrukser, faktatekster, fortellende tekster, selvbiografi, presentasjon av eget land, klagebrev, intervju, leserinnlegg og argumenterende tekster.

Tverrfaglighet

I flere av kapitlene har vi lagt inn tekstoppgaver i matematikk, da dette ofte er noe elevgruppen strever med. Videre dekker vi temaer fra fag som mat- og helse, samfunnsfag, musikk og naturfag.

FØRFORSTÅELSE: Det er lagt inn førforståelsesoppgaver og andre muntlige aktiviteter i hvert kapittel sånn at nettressursen kan brukes som et komplett læremiddel. Alternativt kan den kombineres med den trykte tekstboken. 

Relaterte innlegg

Del innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar