Skriftlig vurdering i norsk for elever med kort botid

Publisert: 2018-08-29 16:56:36
Kategori: Norsk som andrespråk

Av Helene Winsents

Å vurdere tekstene til elever som har norsk som andrespråk i videregående, vil alltid by på en del utfordringer. Hva er «godt» og hva er «dårlig» språk? Hva bør de kunne på de forskjellige nivåene, og når bør de gå over fra læreplan i grunnleggende norsk (NOR7-01 uten karakter) til læreplanen for de med kort botid i Norge (NOR9-03 med karakter)? Til syvende og sist er det norsklæreren som skal avgjøre når overgangen skal skje.

Eksamensveiledningen

Dessverre finnes det ikke noen veiledning på Udir.no med kjennetegn på måloppnåelse for de elevene som skal opp til eksamen i norsk med kort botid i VGS yrkesfag (NOR1408). Men det går an å ta utgangspunkt i eksamensveiledningen for VGS studiespesialiserende (NOR1049) skriftlig eksamen, og det som står oppført som kjennetegn på måloppnåelse der.  

Eksamensveiledningen for VGS studiespesialiserende 

Elevtekst: Er dyrevesker nødvendig?

Langsvar

Hvis vi bruker eksamensveiledningen sammen med eksempelteksten (Er dyrevesker nødvendig?) som er skrevet av en elev i VG2 studiespesialisering med kort botid, kan vi ta utgangspunkt i LANGSVAR, kreative, resonnerende og reflekterende tekster. Her kan vi se at besvarelsen til eleven har en tematisk sammenheng, eleven holder seg til temaet i oppgaven og drøfter det med forskjellige innfallsvinkler.  

Eleven har også en hensiktsmessig struktur på teksten, med (A) innledning i eget avsnitt, flere underpunkt i hoveddelen og avslutning i eget avsnitt. I drøftingen tar eleven stilling til spørsmål og verdier i teksten og resonnerer seg frem til svarene, i hvert fall i noen tilfeller (B), og kommer med eksempler.

Språk og formelle ferdigheter

Når det gjelder språk og formelle ferdigheter, så har eleven et til en viss grad et funksjonelt og variert ordforråd. Begreper som for eksempel «akseptabelt», «meningsløst», «generasjoner», «det norske samfunnet» osv. er brukt korrekt.  I andre tilfeller forstår hun ikke helt hva slags ordklasse ordet hun bruker tilhører, og noen av setningene, f.eks. i avsnitt to, virker ganske uforståelige.  Tekstbinding og syntaks er stort sett god, og eleven varierer mellom lange og korte setninger, spørsmål og påstander.

Eleven mestrer de fleste sentrale regler i noen deler av formverket, som for eksempel verbtider, dobbel bestemmelse og kjønn i substantiv, og har stort sett god syntaks uten for mye feil bruk av for eksempel inversjon. Også ortografi og tegnsetting er bra, men andre deler av formverket som (C) possessiver (Det er pengene sine), (D) sam-/særskriving (dyrevesker, fotball stjerner), og (E) preposisjonsbruk (…symptomer for den forskjellen som skal komme på den norske samfunnet), mestrer eleven bare til en viss grad.

Helhetsvurdering

Ordforråd og grammatikk gjør at eleven ikke når opp på det øverste nivået av karakterskalaen, men havner på et middels nivå, det vil si karakteren 3 eller 4. Jeg ville gitt karakteren 4.

Innlegget er skrevet av Helene Winsents, som var sensor i norsk for elever med kort botid i 2017. Hun har lang erfaring som lærer i norsk som andrespråk i videregående. I tillegg er hun medforfatter av NorskPluss Kort botid. Helene Winsents jobber nå på Nygård skole i Bergen.

Relaterte innlegg

Del innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar