Andrespråkspedagogikk i videregående - utfordringer og tips

Publisert: 2018-12-14 17:14:15
Kategori: Norsk som andrespråk

Av Helene Winsents

Så lenge andrespråklige elever med ungdomsrett har godkjent grunnskoleutdanning, har de rett på videregående opplæring, uavhengig av språkferdigheter. Men dersom de får vitnemål fra norsk grunnskole for tidlig, er det vanskelig å gjennomføre videregående skole innen opplæringstiden de har til rådighet.  

SYSTEMATISK SPRÅKOPPLÆRING NØDVENDIG: Mange elever som begynner i Vg1 har dårlige norskkunnskaper.  Det tar gjerne 5-7 år å utvikle et fagspråk på andrespråket. 

De fleste får tilbud om innføringsår som et år «0» før de starter vanlig videregående, men som kjent krever det samtykke fra elev/foresatte. Dermed kan man risikere at elever begynner i Vg1 med mangelfulle norskkunnskaper. 

Når «alt er nytt»

Når vi får nye elever inn i klasserommet, er det viktig å huske at «alt er nytt» for noen. De må forholde seg til nytt alfabet, ny syntaks, nye grammatikksystemer og nye lyder og ord.  Mange har også mangelfull skolegang.

I tillegg kan det være underliggende problemer som er vanskelige å oppdage, som for eksempel:

 • Lese og skriveproblemer
 • Syns- og hørselsproblemer
 • Konsentrasjonsvansker
 • Traumer

Mens elevene lærer norsk, har de det som på fagspråket kalles et «mellomspråk». Mellomspråk er et språk mellom morsmål og norsk. Dette språket er i stadig endring og utvikling. Før et språktrekk er automatisert, er det vanlig at elevene «vingler» språkmessig, det vil si at de kan skrive riktig grammatikk i den ene setningen, og feil i den neste. I læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (NOR9-03) tas det hensyn til at elevene er i en mellomspråksfase. 

Tips

 1. Struktur. Vær tydelig på hva som skal skje og hvorfor.
 2. Forutsigbarhet. Dette gjelder planlagt undervisning, timeforløp, osv. Det er viktig med gode planer. Forberede f. eks ekskursjoner godt, ellers er det lett for at elevene ikke oppfatter det som «skole».
 3. Kontinuitet. Elevene bør ha de samme fagene og lærerne gjennom hele perioden.
 4. Trygge og omsorgsfulle voksne. Elevgruppen har ofte psykososiale utfordringer. Mange har behov for å fortelle sin historie til noen.
 5. Gi beskjeder skriftlig og gjenta dem. Muntlige beskjeder kan være vanskelige å forstå og huske.
 6. Ikke ta det for god fisk når eleven sier at han/hun forstår noe. Sjekk at de har forstått det. Spør om å få det gjengitt, eller still kontrollspørsmål.
 7. Hjelp elevene i gang med oppgaven. Det er ofte oppstarten som er vanskeligst.
 8. Elevene trenger språktrening. La dem prøve seg på tavlen, lese høyt, lage presentasjoner osv. Det er viktig at de får et aktivt forhold til lærestoffet. 
 9. Regler. Ha klare regler for PC- og mobilbruk.

Alle som har vært lærere en stund vet at noen dager kan være litt tyngre enn andre.  Men vi vet også at den dagen de andrespråklige elevene endelig knekker språk- og skolekoden - og det gjør de - veier det opp for den lange veien man har måttet gå.

_______________

Innlegget er skrevet av Helene Winsents. Hun har lang erfaring som lærer i norsk som andrespråk i videregående. I tillegg er hun medforfatter av NorskPluss Kort botid. Helene Winsents jobber nå på Nygård skole i Bergen.

Relaterte innlegg

Del innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar