Matematikk  Det finnes 8 varer.

Fag og læremidler

 • Matematikk 8-10

  Matematikk 8, 9 og 10 for fagfornyelsen, er et digitalt læreverk som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Læremiddelet er strukturert etter kjerneelementer og kompetansemål og setter fokus på dybdelæring.

  Matematikk 8-10 - skjermbilder


  Gratis utprøving med elever 

  Gjennom utforskning og bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger får elevene bruke ulike læringsstrategier. Matematikk 8-10 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner. Elevene må utforske, resonnere og argumentere for egne løsninger, på den måten utvikles elevenes matematiske forståelse. Samtidig øver elevene på sin grunnkompetanse ved hjelp av oppgaver med god progresjon slik at de får øvd opp sine regneferdigheter.


  Strukturert etter fagfornyelsen

  Se video


  Utforskende: 
  I læremiddelet er Geogebra integrert. Dette innebærer blant annet at det er mange utforskende aktiviteter der elevene oppdager matematiske sammenhenger og får en dypere forståelse for emnet de arbeider med.


  Praktisk: 
  Læremiddelet kobler fagstoff nært opp til elevenes hverdag og erfaringer. Gjennom animasjoner og videoer får du tips til uteoppgaver som løses digitalt. Dette er oppgaver der elevene må opp fra stolen og ut i nærmiljøet og samle data og gjøre beregninger. Alle besvarelsene blir automatisk rettet i læremiddelet vårt. En slik oppgave kan for eksempel være: "Beregn diagonalen av fotballbanen ved bruk av Pytagoras læresetning" eller "Beregn farten til bilene som kjører forbi skolen".


  Modulbasert: 
  Med Matematikk 8-10 kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.


  Blogg: Henter innhold på nye måter


  Prøv selv

  EmneKapittelDemo
  AlgebraHva er algebra?Prøv selv
  FunksjonerUtforsk grafer til lineære funksjonerPrøv selv
  GeometriUtforsk pytagoras' læresetningPrøv selv
  SannsynlighetSannsynlighet i spillPrøv selv


  Diagnostiske oppgaver: 
  Innen emnene funksjoner, algebra, volum, areal, brøk og desimaltall er det egne oppgavemoduler som er designet for å hjelpe lærer å sjekke ut elevenes forståelse. Disse oppgavene kan hjelpe lærer med å avdekke misoppfatninger. Hvis elevene har mange misoppfatninger i matematikk vil det være nærmest umulig å gjøre store faglige fremskritt. Lærer får full innsikt i elevenes besvarelser og har også tilgang på en veileder om hvordan man kan arbeide med å fjerne slike misoppfatninger.


  CAS øvingsoppgaver: 
  matematikk 8, 9 og 10 finner du nå en egne moduler med CAS-oppgaver. Med CAS kan man blant annet forenkle algebrauttrykk, gjøre om formler, løse likninger og likningssett, derivere uttrykk og finne integraler. Elever som mestrer dette verktøyet kan blant annet løse likninger og uttrykk med flere variabler på en helt ny måte.


  Metodisk trening på tekstoppgaver: 
  For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster (Fredheim, Utdanningsforskning.no, 2014). I de nye matematikklæremidlene 8, 9 og 10 finner du egen modul med oppgaver der elevene får trene på å løse tekstoppgaver basert på Fredheims metode. 


  Læringsanalyse: 
  Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

  Fagfornyelsens krav til underveisvurdering blir enkelt med læringsanalyse med digitalt læremiddel i matematikk

  Differensiering: Gjennom vår portal min.Kunnskap.no kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.

  Praktiske aktiviteter: I Matematikk 8-10 får du som lærer tilgang til filmer med aktivitetsforslag som gjør undervisningen med variert og praktisk. Aktivitetene er enkle å gjennomføre og krever ikke mye utstyr. 


  Appen mLibro sørger for at elevene kan jobbe offline på mobil, nettbrett og PC.


  Matematikk 8, 9 og 10 har resultatrapporter som gir lærer et godt utgangspunkt for underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.


  Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum
  Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken.

 • BrettMatte

  Brettmatte er et digitalt læremiddel i matematikk for ungdom og voksne. Læremidlet er godt egnet som tilleggsmateriell til Matematikk 8-10. Det passer for elever som behøver mengdetrening eller få styrket sin grunnleggende matematiske forståelse og regneferdigheter. 


  Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir grunnleggende matematikk presentert på en lettfattelig måte.


  Brettmatte fokuserer på begreper
  , visualisering og struktur for at elevene skal oppnå forståelse og selvtillit i matematikk.


  Prøv selv  Gratis utprøving i 15 dager 

  [gs_var_4]

  Det kan være mange ulike årsaker til at en elev sliter faglig, og Brettmatte gir lærer og elev store muligheter for tilpasning. Lærer kan plukke ut enkelte sider til elevene, og sette sammen kapitler slik det passer eleven best.
  Tenk deg at du skal jobbe med et krevende emne på 9. trinn. Noen av elevene hadde en vanskelig periode på 8. trinn, og klarte ikke å tilegne seg kunnskap de kan bygge videre på. Ved hjelp av Brettmatte kan de tilegne seg de grunnleggende ferdighetene som trengs for å jobbe med det nye emnet. 


  Brettmatte har:

  • Forklaringer i små, tydelige animasjoner

  • Spennende undringsoppgaver

  • Langsom progresjon fra det konkrete til det abstrakte

  • Fokus på en ferdighet om gangen

  • En struktur som legger til rette for dybdelæring

  Erfaringer: "Derfor ser de fram til leksene" Les om Vardal skole
  I media: Sarah Cathrine strevde med matte, så tok lærerne i bruk et nytt triks


  BrettMatte er delt inn i emnene:

  • Tall
  • Begrepstrening
  • Regne med tall
  • Algebra og funksjoner 
  • Geometri
  • Måling
  • Statistikk
  • Eksamenstrening


  Prøv selv

  EmneKapittelDemo
  AlgebraHva er algebra?Prøv selv
  MålingRegne med måleenheterPrøv selv
  GeometriFigurer du serPrøv selv
  AlgebraHva er algebra?Prøv selv
  TallLære om typetall, gjennomsnitt og medianPrøv selv  Presentasjon (PDF)


  Målgruppe:
   

  Læremidlet er godt egnet for elever som har hull i matematikkunnskapene eller som behøver mengdetrening. Innholdet tilsvarer det som normalt sett blir gjennomgått på åttende trinn. I forberedende voksenopplæring passer det for modul 1 og 2.

  BrettMatte kan brukes på nettbrett og PC, utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

  Skolen kan få støtte til innkjøp av BrettMatte gjennom den teknologiske skolesekken. 

 • SSB matematikk

  SSB matematikk

  Norge vokser, men veksten er svært ujevnt fordelt – sier SSB. Får din kommune befolkningsvekst? Med SSB-Matematikk Kunnskap.no kan elevene nå resonnere og argumentere med tidsaktuelle data om eget lokalsamfunn fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

  Prøv selv >

  [gs_var_18]

  Kunnskap.no kommer med nye tilleggsmoduler til Matematikk 8-10. Der kan elevene bruke tidsaktuelle data fra SSB og finne befolkningsveksten i egen kommune og sammenligne med en annen kommune. Oppdraget til elevene er for eksempel å regne ut og sammenligne:

  • Hva er befolkningsveksten i din kommune?
  • Hva er befolkningsveksten i en nabokommune?
  • Hvordan er veksten i forhold til din kommune?

  SSB-Befolkningsvekst - skjermbilde

  Elevenes svar sammenlignes med reelle data. Det inspirerer elevene og de skjønner matematikken angår dem. Elevene inviteres også til å se inn i fremtiden. Ut i fra SSBs prognoser kan de se og utforske hvilke faktorer som betyr mest for befolkningsvekten i kommunen. Er det økning i antall fødte, er det innvandring eller finnes det andre lokale faktorer.

  Matematikklærer Tormod Briså har flere års erfaring som matematikklærer i Bærumsskolen. Han mener SSB-ressursen gjør både matematikken mer relevant for elevene og øker mestringsfølelsen til den enkelte.

  «De praktiske tilnærmingene i oppgavene gir en enkel inngang slik at alle vil få til noe og oppleve mestring. Likevel er oppgavene i seg selv differensierende fordi refleksjonsspørsmål og egne valg underveis gir mulighet for ulike vanskelighetsgrader» sier Tormod.

  Matematikklæreren mener også at oppgavene med sanntidsdata bidrar til økt motivasjon og læringsglede. «Slike oppgaver bidrar til dette fordi det er interessant for elevene og kult laget. Det gir litt wow-effekt» sier Briså. Andre skoler som har prøvd det ut sier også at: «Elevene liker denne tilnærmingen! Det gjør at oppgavene blir enda mer relevante og gjenkjennbare for elevene.»

  Vi tror også at elevene på denne måten blir tatt mer alvorlig om de må forholde seg til virkeligheten når de utforsker matematikken.

  Ønsker du selv å ta i bruk SSB-ressursen så kan du få tilgang ved å bestille Matematikk 8-10 hos Kunnskap.no. Er du allerede bruker av Matematikk 8-10 kan du glede deg over at SSB-innholdet snart blir en integrert i dette. For mer informasjon kan du kontakte Kunnskap.no på e-post: kunnskap@kunnskap.no


  SSB-Befolkningsvekst - skjermbilde

Viser 1 - 8 av 8 varer
Viser 1 - 8 av 8 varer